มอก.241-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top