มอก.238-2520

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top