มอก.235 เล่ม 15-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปริมาณและหน่วย เล่ม 15 : ศัพท์มาตรวิทยา-แนวคิดทั่วไปพร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top