มอก.232-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หนังเฟอร์นิเจอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top