มอก.227-2525

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top