มอก.223-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วัสดุจำพวกปูนไลม์เกษตรกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top