มอก.221-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top