มอก.219-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นยิปซัม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top