มอก.209-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top