มอก.206-2520

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดย้ำเหล็กสำหรับหม้อน้ำและเรือเดินทะเล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top