มอก.194-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top