มอก.193-2519

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้ปูพื้นลิ้นร่องรอบตัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top