มอก.189-2519

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อดินเผาเคลือบระบายน้ำโสโครก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top