มอก.187-2519

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำผลไม้สควอช

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top