มอก.186-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top