มอก.185-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หนังพื้นรองเท้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top