มอก.182-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สำลีที่ใช้ในการแพทย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top