มอก.180-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นใยไม้อัดแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top