มอก.177-2519

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top