มอก.173-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยางฟองน้ำลาเทกซ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top