มอก.172-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กาวยางมะตอยสำหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top