มอก.163-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top