มอก.153-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top