มอก.152-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top