มอก.150-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top