มอก.143-2518

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มาการีน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top