มอก.141-2518

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top