มอก.134-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top