มอก.131-2523

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รองเท้าแตะฟองน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top