มอก.128-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top