มอก.126-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top