มอก.124-2518

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายพานแบนส่งกำลัง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top