มอก.123-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระติกหรือผลิตภัณฑ์แก้วสุญญากาศ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top