มอก.121 เล่ม 35-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 35 ความคงทนของสีต่อการกดทับด้วยความร้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top