มอก.121 เล่ม 34-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 34 การขึ้นขนและเม็ดที่ผิวผ้าโดยวิธีโมดิไฟด์มาร์ทินเดล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top