มอก.121 เล่ม 32-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 32 ความเป็นกรด-ด่างของสารสกัดด้วยน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top