มอก.121 เล่ม 31-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 31 การติดไฟของเสื้อผ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top