มอก.119-2517

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top