มอก.117-2517

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top