มอก.114-2526

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top