มอก.105-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top