มอก.101-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top