มอก.100-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top