มอก.97-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top