มอก.96-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top