มอก.93-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top