มอก.72-2527

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถั่วลันเตากระป๋อง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top