มอก.65-2517

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าฝ้ายชีตติง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top