มอก.55-2516

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top