มอก.44-2516

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันรำสำหรับบริโภค

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top